Diskursanalyse

Diskursanalyse betyder at man analyserer tekst i bred forstand, for at afdække hvilke forståelser og magtforhold, den udtrykker. Det er afgørende, at kommunikationen i en organisation eller virksomhed udtrykker de ønskede værdier. Ofte bunder konflikter i at der ikke er sammenhæng mellem det, man mener, det man siger og det, man gør. En diskursanalyse kan udpege styrker og svagheder i kommunikationen.

Jeg arbejder primært i den diskursteoretiske tradition, som er formuleret af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Det betyder, at jeg som en af de få praktikere her i landet afdækker den talte diskurs’ mening i samarbejde med diskursens udøvere.  Jeg har udviklet en metode, som hurtigt synliggør forskelle og ligheder i, hvordan kernebegreber i en organisation forstås af de deltagende. Denne viden er uvurderlig i arbejdet med en medarbejderstøttet virksomhedskultur.

Jeg benytter derudover Norman Faircloughs metode til at afdække skriftlig diskurs. Den består kort fortalt i en statistisk afdækning af, hvilke ord og begreber, der danner meningen i organisationsdiskursen og en efterfølgende analyse af forekomsterne.